BOKNINGSVILLKOR:

Bokningsvillkor:
Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Snöskoterutbildning i Sälen är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till en vecka före utbildningsstart.
Se Avbokningsregler för vad som gäller om du därefter ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning:
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan via Swish.
Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara oss tillhanda senast vid kursstart.

Inställd eller flyttad utbildning:
Vi förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej.

Avbokningsregler:
Avbokning meddelas skriftligt via mail till snoskoterutbildning@gmail.com
Ev. boknings- & bankkostnader (kort- eller swishavgifter) betalas av kund vid avbokning.
Vid av- eller ombokning  2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning 0 - 1 vecka innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma familj eller bekant, efter samråd med Snöskoterutbildning.
Vid sjukdom är anmälan avbokningsbar mot uppvisande av läkarintyg.

Skoterkörning & hyra av snöskoter under utbildning:
I utbildningen ingår hyra av skoter där eleven ansvarar själv att skotern kommer tillbaks i samma skick som när den togs i bruk. Vid skada är självrisken på 10 000:- som betalas till skoteruthyraren.
Eleven går även i god med att följa instruktörens anvisningar och kan bli avvisad från utbildning om eleven missköter sig eller på något annat sätt gör så att utbildningen inte kan fortsätta. Avgift för utbildning kan då inte  återbetalas.
Om eleven inte är myndig, under 18 år så går målsman i god för denna.
 

KONTAKT:

Om du vill veta mer eller anmälan till skoterutbildning så hör gärna av dig!
Anmälan kommer att ske via bokningssida!

Utbildare Anna Eriksson
snoskoterutbildning@gmail.com
070- 21 25 298

REGLER:

Påbjuden skoterled är den som ofta missuppfattas & tolkas som skoterled. Finns denna skylt uppsatt på ledkorsen så är det föbjudet att avvika från leden. Endast ledkörning är tillåten.

Skoterledsmarkering - ofta tillsammans med en skylt på en längdåkare på samma led, som då betyder att det är kompisled. Alla får använda skoterleden & som skoteråkare har du alltid väjningsplikt mot längdåkare, hundspann, gående etc. Trots att de befinner sig på en skoterled. Denna ledmarkering är endast en utmarkerad led - du får avvika från leden!
 

Förbud mot skotertrafik - här får du inte framföra din snöskoter.

 

Regler i skotertrafiken

För att få behålla vår fria skoteråkning måste vi följa de regler som gäller.

Det är alltid skoteråkarens ansvar att ta reda på vad som gäller.

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

•Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.

•I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten. Se karta över regleringsområden.

•Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl a friluftsliv, rennäring, djurliv eller naturvård.

•Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.

•I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.

•Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

* Du får inte framföra en snöskoter annat än en kortare sträcka för att ta dig fram på allmän väg. Då får du framföra fordonet i max 20km/h utan passagerare! Även om du måste korsa en allmän väg ska passagerare & de som sitter i pulkan kliva av.

* Om du kommer till en oplogad enskild väg, skogsbilsväg, får du inte köra skoter här eftersom det försvårar snöröjningen. Du ska även undvika åka i vägdiken då det försvårar snösmältningen på våren.


Nya regler för terrängskoter den från 1 oktober 2009:

Fordonsslaget terrängskoter delades den 1 april 2009 upp i två nya fordonsslag: snöskoter och terränghjuling. Uppdelningen gäller för nytillkomna fordon som registrerats i vägtrafikregistret från och med 1 april 2009.

* En snöskoter definieras som ett terrängmotorfordon som är avsett för färd på snötäckt mark och som är försett med band och medar.Förarbevis med foto och namnteckning
För att få köra snöskoter och terränghjuling krävs från och med 1 oktober 2009 förarbevis för respektive fordonsslag. Förarbevisen har fotografi och namnteckning av innehavaren.

Utbildning och prov för att få förarbevis
För att få ett förarbevis måste du genomgå en godkänd utbildning och avlägga ett godkänt kunskapsprov. I utbildningen ska det ingåminst 7 timmar teori & minst 3 timmar  praktiska moment.
Du får övningsköra endast under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.

För att få övningsköra för snöskoter och terränghjuling ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre. För att få avlägga provet ska du ha fyllt 16 år och genomgått utbildningen. När du har avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset. Transportstyrelsen tar ut en tillverkningsavgift för förarbeviset.

Förarbevis kan återkallas
Från och med 1 oktober 2009 kommer förarbevis att kunna bli föremål för varning och återkallelse, om man gjort sig skyldig till trafikbrott. De nya reglerna omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Om du blir av med ditt förarbevis återkallas även dina andra behörigheter.

Körkort och traktorkort utfärdade före den 1 januari 2000 ger dig rätt att köra både snöskoter och terränghjuling.

Kom ihåg att alltid ha godkänd hjälm på dig då du kör snöskoter!


Vuxna ska ha en hjälm enligt lag, som är gjord för motorfordon. Barn under 7 år kan få ha en skidhjälm eller annan sorts skyddshjälm på sig då de inte har styrkan i nacken av en tyngre hjälm. Rekomenderar att köpa riktiga skoterhjälmar för barn som finns hos skoterhandlare.